8503 S. KIRKWOOD HOUSTON TX 77099

Tel. 281.495.8133 Fax 281.568.1833 

info@giaoxungoiloi.org

Thánh Lễ Thêm Sức:  Mỗi gia đình được 4 người tham dự Thánh Lễ (không cần tính học sinh và người đỡ đầu vào số người tham dự.)


Các thông tin cho Thánh Lễ Thêm Sức sẽ được đang trên trang này.