8503 S. KIRKWOOD HOUSTON TX 77099

Tel. 281.495.8133 Fax 281.568.1833 

info@giaoxungoiloi.org

THÁNH LỄ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Giáo Xứ đang sắp xếp cho các em Rước Lễ Lần Đầu niên khóa 2019-2020 lãnh nhận Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa trong thánh lễ 2 giờ 30 trưa Chúa Nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2020.  Quý phụ huỳnh nào muốn cho con em lãnh nhận Bí Tích Mình Máu Thánh Chúa, xin liên lạc Văn Phòng Giáo Xứ để ghi danh.  Hết hạn ghi danh, ngày 17 tháng 8.  Vì phòng ngừa dịch Covid, phụ huynh nào chưa muốn cho con em Rước Lễ vào ngày 23 tháng 8 sẽ được chuyển qua năm 2021.