Linh Mục Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Chánh Xứ
Liên Lạc:  281.495.8133

Phó Tế Vincentê Đoản Hồng Phúc

Phó Tế Giuse Maria Phạm Harry Hưng


Linh Mục và Phó Tế Giáo Xứ

8503 S. KIRKWOOD HOUSTON TX 77099

Tel. 281.495.8133 Fax 281.568.1833 

info@giaoxungoiloi.org

Linh Mục Giuse Bùi Phương Tiến   
Cha Phó Xứ
Liên Lạc:  281.495.8133