8503 S. KIRKWOOD HOUSTON TX 77099

Tel. 281.495.8133 Fax 281.568.1833 

info@giaoxungoiloi.org

Linh Mục Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ
Cha Chánh Xứ
Liên Lạc:  281.495.8133

Linh Mục Giuse Bùi Phương Tiến   
Cha Phó Xứ
Liên Lạc:  281.495.8133

Phó Tế Giuse Nguyễn Sĩ Bạch    
Liên Lạc: bachsinguyen@gmail.com

Linh Mục và Phó Tế Giáo Xứ

Phó Tế Phêrô Nguyễn Đức Cường    
Liên Lạc:  cdnguyen7@yahoo.com