8503 S. KIRKWOOD HOUSTON TX 77099

Tel. 281.495.8133 Fax 281.568.1833 

info@giaoxungoiloi.org

Văn Phòng

Giáo Xứ Đức Kito Ngôi Lời Nhập Thể
8503 S Kirkwood Road
Houston, TX 77099


Điện Thoại :    281.495.8133
Fax :                281.568.1833


Liên Lạc:         Hiền Lê
Email:              info@giaoxungoiloi.org


Giờ làm việc:
Thứ Hai - Thứ Sáu : 9:00am - 5:00pm

                                 (Đóng cửa 12:00pm - 1:00pm)