8503 S. KIRKWOOD HOUSTON TX 77099

Tel. 281.495.8133 Fax 281.568.1833 

info@giaoxungoiloi.org

Thánh Lễ Tạ Ơn Ngân Khánh Linh Mục

Cha Chánh Xứ

Gioan Viannêy Nguyễn Ngọc Thụ

Ngày 20 tháng 5 năm 2018